نویسنده = سید رشید هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی روده کوچک در اردک مسکوئی (Cairina moschata)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 35-44

جلیل پورحاجی موتاب؛ سید رشید هاشمی