نویسنده = غلامحسن واعظی
تعداد مقالات: 13
3. بررسیاثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش­های سوری نر

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 61-72

معصومه کشاورزیان؛ غلامحسن واعظی؛ نسرین حیدریه


6. بررسی اثر استنشاقی اسپری فلفل (Oleorsin Capsicum) بر رفتار شبه اضطرابی موش صحرایی نر بالغ

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

منصوره بهمئی نژاد؛ غلامحسن واعظی؛ حسین عباسپور


8. تأثیر سطوح متفاوت لیزین بر مورفومتری خمل‌های روده باریک جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین و رشد

دوره 3، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 60-66

غلامحسن واعظی؛ مسعود تشفام؛ شهاب بهادران؛ حیدر فرازیان


9. اثرات سمی استنشاق مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیت های موش آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

غلامحسن واعظی؛ فاطمه طوسی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا پورکاظم؛ فرشته علی آبادی


11. تعیین آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین در موشهای سوری نر نژاد NMRI

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

غلامحسن واعظی؛ مهسا ترابی؛ عبدالحسین شیروی