نویسنده = غلامحسن واعظی
بررسیاثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش­های سوری نر

دوره 6، شماره 4، مرداد 1393، صفحه 61-72

معصومه کشاورزیان؛ غلامحسن واعظی؛ نسرین حیدریه


بررسی اثر استنشاقی اسپری فلفل (Oleorsin Capsicum) بر رفتار شبه اضطرابی موش صحرایی نر بالغ

دوره 5، شماره 1، آبان 1391

منصوره بهمئی نژاد؛ غلامحسن واعظی؛ حسین عباسپور


تأثیر سطوح متفاوت لیزین بر مورفومتری خمل‌های روده باریک جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین و رشد

دوره 3، شماره 4، مرداد 1390، صفحه 60-66

غلامحسن واعظی؛ مسعود تشفام؛ شهاب بهادران؛ حیدر فرازیان


اثرات سمی استنشاق مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیت های موش آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389

غلامحسن واعظی؛ فاطمه طوسی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا پورکاظم؛ فرشته علی آبادی


تعیین آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین در موشهای سوری نر نژاد NMRI

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389

غلامحسن واعظی؛ مهسا ترابی؛ عبدالحسین شیروی