نویسنده = میترا حیدری نصرآبادی
تعداد مقالات: 13
1. اثر پاتولین بر روی برخی از پارامترهای اسپرمی انسان

دوره 9، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 37-43

زهرا سادات رسولی؛ سیده فاطمه سیادت؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شاهوردی


2. بررسی اثر عصاره‌ی اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی بر ترمیم زخم معده در موش صحرایی

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1393

فهیمه مطیع؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ فریما زاهدی


3. اثرات باکتری کشته شده لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei)) توسط کلروفرم بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1392

سیما مشایخ؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ ویدا حجتی؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی


5. بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI

دوره 4، شماره 1، آبان 1390

معصومه پیرسلوارانی؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی


7. تداخل اثر عصاره آبی گیاه شاهتره و کلرامبوسیل بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی

دوره 2، شماره 1، آبان 1388

مونا سوری؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ زه حبیبی


9. تاثیر عصاره‌ی آبی گیاه رازیانه بر میزان ترشح هورمون پرولاکتین وشیردهی موش رت ماده نژاد Wistar

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1388

مهناز سیاهی؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی


11. تأثیر عصاره الکلی دانه شوید (Anethum graveolens) بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

معصومه سلامت منش؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی


12. اثر عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرایی حامله نژاد ویستار

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

مهناز نسیمی؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شیروی