نویسنده = بهاره پاکپور
تعداد مقالات: 4
4. اثر تزریق درون هیپوکامپی سیستم کانابینوئیدی بر حافظه موش های صحرایی پیش تیمار شده با مورفین

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387

مجید نوائیان؛ بهاره پاکپور؛ محمدرضا زرین دست؛ شهربانو عریان