نویسنده = شهربانو عریان
تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سمیت سلولی سیس­پلاتین بر بافت بیضه در موش سوری

دوره 6، شماره 4، مرداد 1393، صفحه 73-82

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ علی قنبری؛ مظفر خزاعی


اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ کاظم پریور


اثر تزریق درون هیپوکامپی سیستم کانابینوئیدی بر حافظه موش های صحرایی پیش تیمار شده با مورفین

دوره 1، شماره 1، آبان 1387

مجید نوائیان؛ بهاره پاکپور؛ محمدرضا زرین دست؛ شهربانو عریان