نویسنده = افشین فقیری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390

ویدا حجتی؛ افشین فقیری؛ رضا بابایی سواسری


3. مطالعه مورفولوژیکی سوسمار Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 دراستان سمنان

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

ویدا حجتی؛ حاجی قلی کمی؛ افشین فقیری


4. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری

دوره 1، شماره 3، بهار 1388

ویدا حجتی؛ داریوش مقدس؛ افشین فقیری


5. چرخه اووژنز در مار آبی Natrix natrix در استان مازندران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

افشین فقیری؛ عبدالحسین شیروی؛ حاجی قلی کمی