نویسنده = علی اسکندری
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی نماتودهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستان های استان قم

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

مریم مولائی؛ زهرا تنهامعافی؛ علی اسکندری


2. گزارش دو گونه از نماتودهای جنسEucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) از مناطق طبیعی استان سمنان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 13-24

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری


3. گزارش دو گونه نماتود از جنس های Cobb, 1924 Acrobeloides و Bastian, 1865 Cephalobus (Nematoda: Cephalobidae) از استان سمنان

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 1-10

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری


4. معرفی سه گونه نماتد غلاف دار (Sheath nematode) از ایران

دوره 1، شماره 3، بهار 1388، صفحه 1-7

علی اسکندری؛ اکبر کارگربیده؛ ابراهیم پورجم