نویسنده = علی اسکندری
شناسایی نماتودهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستان های استان قم

دوره 5، شماره 1، آبان 1391

مریم مولائی؛ زهرا تنهامعافی؛ علی اسکندری


گزارش دو گونه از نماتودهای جنسEucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) از مناطق طبیعی استان سمنان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 13-24

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری


معرفی سه گونه نماتد غلاف دار (Sheath nematode) از ایران

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1388، صفحه 1-7

علی اسکندری؛ اکبر کارگربیده؛ ابراهیم پورجم