نویسنده = مریم السادات شاهین
تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول

دوره 4، شماره 2، بهمن 1390

مرتضی پیری؛ اعظم مشفق؛ نسرین رئوفی؛ مریم السادات شاهین