نویسنده = مصطفی تاتینا
بررسی فیلوژنتیک پنج گونه از کپور ماهیان دریای خزر با استفاده ازتوالی یابی ژن سیتوکروم b میتوکندریایی

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1390

مهتاب قریب خانی؛ محمد پورکاظمی؛ لیلا عزیززاده؛ فریبا فلاح باقری؛ مصطفی تاتینا