نویسنده = علیرضا محمدی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علیرضا محمدی؛ انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی؛ محمد تقدیسی


2. مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس

دوره 4، شماره 3، بهار 1391

علیرضا محمدی؛ نصرالله رستگارپویانی؛ محمود کرمی؛ عمار رهبر


3. اولین گزارش از لاسرتای کوهستانیEremias montanus (خزندگان: سوسماران: لاسرتیده) در استان همدان

دوره 3، شماره 3، بهار 1390

عمار رهبر؛ محمود کرمی؛ نصرالله رستگارپویانی؛ علیرضا محمدی


4. بررسی فراوانی و تراکم جمعیت لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در ارتفاعات میدان میشان استان همدان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

عماد رهبر؛ نصرالله رستگارپویانی؛ محمود کرمی؛ علیرضا محمدی