نویسنده = عبدالحسین شیروی
تداخل اثر عصاره آبی گیاه شاهتره و کلرامبوسیل بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی

دوره 2، شماره 1، آبان 1388

مونا سوری؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ زه حبیبی


تاثیر عصاره‌ی آبی گیاه رازیانه بر میزان ترشح هورمون پرولاکتین وشیردهی موش رت ماده نژاد Wistar

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1388

مهناز سیاهی؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی


تأثیر عصاره الکلی دانه شوید (Anethum graveolens) بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

معصومه سلامت منش؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی


چرخه اووژنز در مار آبی Natrix natrix در استان مازندران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

افشین فقیری؛ عبدالحسین شیروی؛ حاجی قلی کمی


اثر عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرایی حامله نژاد ویستار

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

مهناز نسیمی؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شیروی