نویسنده = احمد قارزی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390

زهرا سلطانی؛ احمد قارزی؛ اتابک روحی