نویسنده = مجید محمدنژاد شموشکی
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر سم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی ماهی قزل­ آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss ر

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 99-106

محمد نوریان؛ هومن شجیعی؛ مجید محمدنژاد شموشکی


2. بررسی خون شناسی و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 3، بهار 1393، صفحه 63-70

مجید محمدنژاد شموشکی؛ ویدا حجتی


7. بررسی میزان غذادهی بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیای سرم خون بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

مجید محمدنژاد شموشکی؛ خدیجه ابراهیمی؛ رشید فرشادی