نویسنده = مرتضی پیری
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامیندر موش سوری نر

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 1-11

الهام حاجی زاده؛ شیوا خضری؛ مرتضی پیری


7. تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390

مرتضی پیری؛ اعظم مشفق؛ نسرین رئوفی؛ مریم السادات شاهین


9. نقش گیرنده های موسکارینی و NMDA ناحیه تگمنتوم شکمی در به یاد آوری حافظه اجتنابی مهاری

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

گلاویز محمودی؛ مرتضی پیری؛ علی پورمتعبد؛ صبریه امینی


10. بررسی اثر آگونیست ها و آنتاگونیست های گیرنده های آلفاـ1ـ و آلفاـ2ـ آدرنرژیک در ناحیه هیپوکامپ پشتی بر روی یادگیری وابسته به وضعیت کانابینوئیدها

دوره 1، شماره 4، تابستان 1388

اعظم مشفق؛ پروین بابایی؛ مرتضی پیری؛ شهربانو عریان؛ بهرام سلطانی؛ محمدرضا زرین دست