نویسنده = مرتضی پیری
تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول

دوره 4، شماره 2، بهمن 1390

مرتضی پیری؛ اعظم مشفق؛ نسرین رئوفی؛ مریم السادات شاهین


نقش گیرنده های موسکارینی و NMDA ناحیه تگمنتوم شکمی در به یاد آوری حافظه اجتنابی مهاری

دوره 2، شماره 1، آبان 1388

گلاویز محمودی؛ مرتضی پیری؛ علی پورمتعبد؛ صبریه امینی