نویسنده = ساناز اکبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلور باکتریایی معده سوسری آلمانی (Blattela germanica) در تهران

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392

ساناز اکبری؛ مجید مقبلی؛ محمدعلی عشاقی