نویسنده = علیرضا گلچین منشادی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی فون ماهیان بومی و غیربومی دریاچه پریشان در استان فارس

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علیرضا گلچین منشادی؛ حسین نغمه سنج؛ رضا صادقی لیمنجوب


2. بررسی فراوانی آلودگی ماهیان دریاچه پریشان به لارو نماتود کنتراسکوم

دوره 6، شماره 3، بهار 1393

علیرضا گلچین منشادی؛ محمدرضا هاشم خانی؛ محمد ترحمی