نویسنده = حمید مقتدر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی آلودگی قارچی پوست ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در مزارع پرورش ماهی استان مازندران

دوره 6، شماره 3، بهار 1393

عیسی غلامپور عزیزی؛ سید مهدی حسینی فرد؛ سمانه روحی؛ حمید مقتدر