نویسنده = اسرا بانی مهجور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوعات درونگونه ­ای آگامای سرتخت Trapelus lessonaeدر ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

اسرا بانی مهجور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ ویدا حجتی