نویسنده = شهرام بهمنش
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تنوع مولکولی و بررسی جمعیتی ماهی سفید Rutilus frisiikutumمهاجر به تالاب انزلی و رودخانه شیرود با روش ژنتیک مولکولی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

فریدون چکمه دوز قاسمی؛ شهرام بهمنش؛ مهتاب یارمحمدی؛ محمد حسن زاده صابر