نویسنده = انوشه کفاش
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علیرضا محمدی؛ انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی؛ محمد تقدیسی