نویسنده = رضا صادقی لیمنجوب
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی فون ماهیان بومی و غیربومی دریاچه پریشان در استان فارس

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علیرضا گلچین منشادی؛ حسین نغمه سنج؛ رضا صادقی لیمنجوب