نویسنده = مرتضی نادری
تعداد مقالات: 2
2. تبارشناسی آهوان فلات مرکزی ایران با تکیه بر ژن سیتوکروم bمیتوکندری

دوره 8، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 79-87

راضیه محمدی؛ مرتضی نادری