کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 8
1. تغییرات آنزیم های استرس اکسیداتیو و بافت کبد موش های نر صحرائی تحت تاثیر ریزگردهای شهرهای مختلف استان خوزستان

دوره 13، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 83-94

نجمه سلیمانی؛ محمدرضا دایر؛ طیبه محمدی؛ حسن فریدنوری


3. شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 1، آبان 1393

علیرضا محمدی؛ انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی؛ محمد تقدیسی


4. شناسایی نماتودهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستان های استان قم

دوره 5، شماره 1، آبان 1391

مریم مولائی؛ زهرا تنهامعافی؛ علی اسکندری


6. بررسی فیلوژنتیک پنج گونه از کپور ماهیان دریای خزر با استفاده ازتوالی یابی ژن سیتوکروم b میتوکندریایی

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1390

مهتاب قریب خانی؛ محمد پورکاظمی؛ لیلا عزیززاده؛ فریبا فلاح باقری؛ مصطفی تاتینا


7. گزارش دو گونه از نماتودهای جنسEucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) از مناطق طبیعی استان سمنان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 13-24

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری


8. گزارش دو گونه نماتود از جنس های Cobb, 1924 Acrobeloides و Bastian, 1865 Cephalobus (Nematoda: Cephalobidae) از استان سمنان

دوره 3، شماره 1، آبان 1389، صفحه 1-10

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری