کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 8
3. شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علیرضا محمدی؛ انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی؛ محمد تقدیسی


4. شناسایی نماتودهای خانواده Pratylenchidae در باغات پسته و تاکستان های استان قم

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

مریم مولائی؛ زهرا تنهامعافی؛ علی اسکندری


6. بررسی فیلوژنتیک پنج گونه از کپور ماهیان دریای خزر با استفاده ازتوالی یابی ژن سیتوکروم b میتوکندریایی

دوره 3، شماره 3، بهار 1390

مهتاب قریب خانی؛ محمد پورکاظمی؛ لیلا عزیززاده؛ فریبا فلاح باقری؛ مصطفی تاتینا


7. گزارش دو گونه از نماتودهای جنسEucephalobus Steiner, 1936 (Nematoda: Cephalobidae) از مناطق طبیعی استان سمنان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 13-24

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری


8. گزارش دو گونه نماتود از جنس های Cobb, 1924 Acrobeloides و Bastian, 1865 Cephalobus (Nematoda: Cephalobidae) از استان سمنان

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 1-10

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری