کلیدواژه‌ها = رشد
تاثیر استرادیول بر شاخص‌های تولیدمثلی ماهی گورامی طلایی (Trichopodus trichopterus)

دوره 14، شماره 1، مهر 1400، صفحه 209-219

10.22034/ascij.2021.684791

سیما اسماعیل زاده؛ هومن شجیعی؛ ویدا حجتی؛ بابک مقدسی


اثرات پربیوتیک گالاکتو الیگوساکارید جیره بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده در ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

دوره 11، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 33-43

حسن صحرایی؛ احمدرضا پیرعلی زفره ئی؛ فاطمه آیت اللهی؛ شعیب فروردین؛ علی اکبر هدایتی


بررسی تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد، درصد بقاء و بلوغ زودرس Artemia franciscana در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 4، مرداد 1390

یاسمن خامه چین؛ رامین مناف فر؛ امیر توکمه چی؛ ویدا حجتی؛ امید ملکی بالاجو