کلیدواژه‌ها = فون
مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 6، شماره 4، مرداد 1393، صفحه 83-90

فهیمه مسئولی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


مطالعه‌ی فونستیک خزندگان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در استان مازندران

دوره 6، شماره 1، آبان 1392

شکورا السادات نبوی؛ حاجی قلی کمی؛ ویدا حجتی


مطالعه فون مارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 5، شماره 4، مرداد 1392

نسرین حسن زاده؛ هومن شجیعی؛ عبدالحسین شیروی


بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین

دوره 4، شماره 1، آبان 1390

زهرا سلطانی؛ احمد قارزی؛ اتابک روحی


شناسایی فون مارمولک های جنوب استان اردبیل

دوره 2، شماره 4، مرداد 1389

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ علیرضا داداشی