کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک
اثرات باکتری کشته شده لاکتوباسیلوس کازئی Lactobacillus casei)) توسط کلروفرم بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1392

سیما مشایخ؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ ویدا حجتی؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی