کلیدواژه‌ها = مازندران
مطالعه مولکولی گونه‌های بابزیا (Babesia) در گاوهای استان مازندران

دوره 12، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 81-90

نصرالله واحدی نوری؛ وحید نعمان


بررسی و شناسایی آلودگی قارچی پوست ماهی آزاد دریای خزر ( )Salmo trutta caspiusدر مزارع پرورش ماهی استان مازندران

دوره 6، شماره 4، مرداد 1393، صفحه 51-59

نیوشا علاقمندان مطلق؛ علی حائری روحانی؛ محمدرضا زرین دست؛ محمد ناصحی


بررسی و شناسایی آلودگی قارچی پوست ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در مزارع پرورش ماهی استان مازندران

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1393

عیسی غلامپور عزیزی؛ سید مهدی حسینی فرد؛ سمانه روحی؛ حمید مقتدر


مطالعه‌ی فونستیک خزندگان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در استان مازندران

دوره 6، شماره 1، آبان 1392

شکورا السادات نبوی؛ حاجی قلی کمی؛ ویدا حجتی