کلیدواژه‌ها = رود خانه دو هزار تنکابن
تعداد مقالات: 1
1. اثر پساب آبزی پروری برتنوع زیستی درشت بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

جواد مسگران کریمی؛ قباد آذری تاکامی؛ حسین خارا؛ روح الله عباسپور