کلیدواژه‌ها = آبشش
تعداد مقالات: 4
2. بررسی غلظت فلزات سنگین مس و روی در بافت­ عضله میگوی بزرگ آب شیرین و تغییرات بافتی آبشش و هپاتوپانکراس

دوره 7، شماره 4، تابستان 1394

عباس بزرگنیا؛ مریم برزگر؛ مهران مهدیپور؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ علی طاهری میرقائد؛ مهرنوش معینی جزنی


4. بررسی تأثیر نفت خام بر آسیب سیتوژنتیک با استفاده از سنجش آزمون ریزهسته در نرم تن دوکفه ای Anodonta cygnea به عنوان بیواندیکاتور

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

صابر اسکندری؛ پرگل قوام مصطفوی؛ حسین مزدارانی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ محمدحسن شاه حسینی