کلیدواژه‌ها = استان مازندران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390

ویدا حجتی؛ افشین فقیری؛ رضا بابایی سواسری


3. چرخه اووژنز در مار آبی Natrix natrix در استان مازندران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

افشین فقیری؛ عبدالحسین شیروی؛ حاجی قلی کمی