کلیدواژه‌ها = کلیه
تاثیر فاکتورهای فیزیولوژیکی و محیطی بر تعداد و توزیع سلول‌های لنفوئیدی کلیه ماهی شاه‌کولی (Chacalburnus chalcodies)

دوره 10، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-11

وجیهه بحرپیما؛ اعظم مشفق؛ اکرم تهرانی فرد؛ محبوبه سترکی


بررسی اثرات بافتی داروی سیتالوپرام بر روی کلیه جنین موش صحرایی

دوره 6، شماره 1، آبان 1392

زینب محمدی؛ مهناز آذرنیا؛ عبدالحسین شیروی


بررسی اثر تجویز خوراکی مواد آرایشی بر میزان رسوب سرب در بافت کلیه

دوره 4، شماره 4، مرداد 1391

حمید هاشمی مقدم؛ عبدالحسین شیروی؛ سپیده شاداب؛ محبوبه ترابی