کلیدواژه‌ها = سمیت
مقایسه سمیت نانوذرات نقره تولید شده به روش‌های شیمیایی و زیستی بر مراحل ناپلیوس و بالغ Artemia franciscana

دوره 9، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 91-105

سکینه مشجور؛ مجتبی علیشاهی؛ زهرا طولابی دزفولی


بررسی بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی ضایعات حاصل از نانوذره اکسید روی در بافت کبد موش صحرایی نژاد ویستار

دوره 8، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 37-47

سید محمد حسینی؛ امیرحسین مشرفی؛ رضا امانی؛ سید وحید رضوی مهر؛ محمدحسن آقاجانی خواه