کلیدواژه‌ها = هیپوکامپ پشتی
اثر تنظیمی آنتاگونیست گیرنده 5-HT4 هیپوکامپ پشتی (CA1) بر فراموشی ناشی از ACPA در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 49-62

مریم فرهی زاده؛ محمدرضا زرین دست؛ محمد ناصحی؛ مریم بنانج


تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول

دوره 4، شماره 2، بهمن 1390

مرتضی پیری؛ اعظم مشفق؛ نسرین رئوفی؛ مریم السادات شاهین


اثر تزریق درون هیپوکامپی سیستم کانابینوئیدی بر حافظه موش های صحرایی پیش تیمار شده با مورفین

دوره 1، شماره 1، آبان 1387

مجید نوائیان؛ بهاره پاکپور؛ محمدرضا زرین دست؛ شهربانو عریان