کلیدواژه‌ها = اسکوپولامین
نقش گیرنده های موسکارینی و NMDA ناحیه تگمنتوم شکمی در به یاد آوری حافظه اجتنابی مهاری

دوره 2، شماره 1، آبان 1388

گلاویز محمودی؛ مرتضی پیری؛ علی پورمتعبد؛ صبریه امینی