کلیدواژه‌ها = خزندگان
مطالعه‌ی فونستیک خزندگان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در استان مازندران

دوره 6، شماره 1، آبان 1392

شکورا السادات نبوی؛ حاجی قلی کمی؛ ویدا حجتی


بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران

دوره 4، شماره 2، بهمن 1390

ویدا حجتی؛ افشین فقیری؛ رضا بابایی سواسری


بررسی فون خزندگان و پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 1-12

حسین اکبری؛ مهدی جلالپور؛ ویدا حجتی؛ محمدصفا گل محمدی


شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1388

ویدا حجتی؛ داریوش مقدس؛ افشین فقیری