کلیدواژه‌ها = 2-فنوکسی اتانول
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر ماده بیهوشی2 فنوکسی اتانول بر بافت کبدماهی شیربت (Barbus grypus

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394

نرگس جوادزاده؛ محمدهاشم تیموری؛ حدیده معبودی