تعداد مقالات: 399
2. معرفی بندپایان آبزی رودخانه چشمه علی دامغان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

صفر پورعلی دارستانی


3. معرفی سه گونه نماتد غلاف دار (Sheath nematode) از ایران

دوره 1، شماره 3، بهار 1388، صفحه 1-7

علی اسکندری؛ اکبر کارگربیده؛ ابراهیم پورجم


4. ساخت سازه ی ژنی حاوی ژن گاما گلو بین و مناطق تنظیمی خوشه ژنی بتا جهت بررسی موتاسیونهای موثر در فنوتیپ HPFH

دوره 1، شماره 4، تابستان 1388

مریم بی خوف تربتی؛ فاطمه جمشیدی؛ حسین خان احمد؛ سیروس زینلی؛ مرتضی کریمی پور


5. نقش گیرنده های موسکارینی و NMDA ناحیه تگمنتوم شکمی در به یاد آوری حافظه اجتنابی مهاری

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

گلاویز محمودی؛ مرتضی پیری؛ علی پورمتعبد؛ صبریه امینی


6. بررسی اثر درمانی لیزر Nd-YAG در تیمارفتودینامیکی بر روی سلول های LN-CaP

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

هما محسنی کوچصفهانی؛ محمد نبیونی؛ محمدحسین مجلس آرا؛ الهه امینی


7. اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ کاظم پریور


8. بررسی ساختار آلبومین سرم گاوی در حضور برخی از ترکیبات هیدرو کربن های آ روماتیک چند حلقه ای

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

عنایت الله بهمن جهرمی؛ فرشید کفیل زاده؛ سحر جانفشان


9. گزارش دو گونه نماتود از جنس های Cobb, 1924 Acrobeloides و Bastian, 1865 Cephalobus (Nematoda: Cephalobidae) از استان سمنان

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 1-10

نگین امیرزادی؛ ابراهیم شکوهی؛ علی اسکندری


10. بررسی فون خزندگان و پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-12

حسین اکبری؛ مهدی جلالپور؛ ویدا حجتی؛ محمدصفا گل محمدی


11. بررسی تداخل اثر عصاره الکلی گیاه شاهتره و داروی کلرامبوسیل براسپرماتوژنز موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 3، شماره 3، بهار 1390

زهرا حبیبی؛ میترا حیدری نصر آبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ مونا سوری


15. بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی

دوره 4، شماره 3، بهار 1391

حامد استواری؛ هومن شجیعی؛ حاجی قلی کمی


20. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه کما (Ferula gummosa) بر روی رده سلول سرطانی MCF7

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392

بهمن اسلامی جدیدی؛ عباسعلی دهپوری؛ فرخنده نعمتی؛ بشری رضایی


21. اثر آب انار بر برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

سیدابراهیم حسینی؛ داود مهربانی؛ حمیدرضا قایدی


24. تأثیر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با اسکوپولامیندر موش سوری نر

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 1-11

الهام حاجی زاده؛ شیوا خضری؛ مرتضی پیری


25. شناسایی کرم­های انگلی کپورماهیان منابع ­آبی مهم استان سمنان

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

مهدی ابراهیمیان؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی