اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونیهیپوفیز ـ گنادی در موش های سوری بالغ

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389

فاطمه رحمانیان؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ امیراشکان مهجور؛ حسین کارگر


بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI

دوره 4، شماره 1، آبان 1390

معصومه پیرسلوارانی؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی


بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

سید مهدی بانان خجسته؛ محمدرضا سیف ریحانی؛ محمدرضا رحیمی بشر


اثر قرص اکستازی بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال

دوره 4، شماره 4، مرداد 1391

حمیده افتخاری؛ فروزان کشاورز زاده


بررسی اثر استنشاقی اسپری فلفل (Oleorsin Capsicum) بر رفتار شبه اضطرابی موش صحرایی نر بالغ

دوره 5، شماره 1، آبان 1391

منصوره بهمئی نژاد؛ غلامحسن واعظی؛ حسین عباسپور


بررسی فیزیولوژیکی و بافت شناسی اثر رژیم غذایی پرچرب بر القاء چاقی در موش های بالغ نژاد NMRI

دوره 5، شماره 2، بهمن 1391

فرناز بناکار؛ کاظم پریور؛ پریچهر یغمایی؛ هما محسنی کوچصفهانی


بررسی فلور باکتریایی معده سوسری آلمانی (Blattela germanica) در تهران

دوره 5، شماره 4، مرداد 1392

ساناز اکبری؛ مجید مقبلی؛ محمدعلی عشاقی


بررسی تنوع، فراوانی و بیوماس کفزیان تالاب گمیشان در استان گلستان

دوره 6، شماره 2، بهمن 1392

محسن تجری؛ مهلا رضیعی؛ سمیه افسا؛ عظیم عظیمی؛ خدیجه شامخی رنجبر؛ احمد حامی طبری


بررسی تنوعات درونگونه ­ای آگامای سرتخت Trapelus lessonaeدر ایران

دوره 7، شماره 1، آبان 1393

اسرا بانی مهجور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ ویدا حجتی


اثر توامان وین­ بلاستین و سترورلیکس بر اسپرماتوژنز و میزان آپوپتوز در بیضه موش سوری

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1394

مینا رمضانی؛ داریوش محمدنژاد؛ آرزو حمزه زاده


مطالعه هیستوژنز مخچه جنین در گوسفند نژاد قزل

دوره 8، شماره 1، آبان 1394

سیدسجاد حجازی؛ علی خوش سودا


بررسی اثر محافظتی عصاره های مرزه بختیاری و آویشن دنایی بر فیبروز کبدی ناشی از تیواستامید در موش‌های صحرایی نر

دوره 11، شماره 1، آذر 1397، صفحه 17-26

حسین سازگار؛ فرشاد فدایی؛ شهرام مشهدی زاده؛ نوشا ضیا جهرمی؛ فاطمه صادقی سامانی


هیستوپاتولوژی و اثرات ضدسرطانی نانوذره­ی نقره در بستر ژلاتین بر سرطان تخمدان موش صحرایی ماده نژاد ویستار

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1395، صفحه 19-27

عباسعلی دهپور جویباری؛ مستانه میرمیرانی؛ سیده مرضیه محمدی؛ مرجان فرهمند


ترمیم‌ فراموشی القا شده با اتانول توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس، پروبیوتیک بومی ایران، در رتهای نر نژاد ویستار

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 19-31

افسانه رحیمی احمدی؛ بهاره پاکپور؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی


بررسی دوشکلی جنسی در جکوی انگشت خمیده ی خزری، Cyrtopodion caspium (سوسمارها: جکونیده)

دوره 5، شماره 1، آبان 1391، صفحه 21-30

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی