تعداد مقالات: 437
151. تأثیر ماده ترانس چالکون بر سرطان سینه القا شده در موش های نژاد BALB/c

دوره 10، شماره 3، بهار 1397، صفحه 33-42

فاطمه صبری؛ پریچهره یغمایی؛ آزاده ابراهیم حبیبی؛ شیوا ایرانی


153. اثرات پربیوتیک گالاکتو الیگوساکارید جیره بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده در ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

دوره 11، شماره 3، بهار 1398، صفحه 33-43

حسن صحرایی؛ احمدرضا پیرعلی زفره ئی؛ فاطمه آیت اللهی؛ شعیب فروردین؛ علی اکبر هدایتی


154. بررسی وضعیت رشد ماهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta fario) در حوزه دریاچه سد لار

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 35-48

سیدمحمد صلواتیان؛ کیوان عباسی؛ قباد آذری تاکامی؛ مهدی مرادی؛ شاهین بختیاری آق مسجد


155. اثرات تراتوژنیک سم کلرپیریفوس بر روی جنین های موش Balb/C در روزهای سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 3، بهار 1396، صفحه 35-44

سبا راستگار قره شیران؛ پروین تراب زاده؛ صفورا صفاری


156. تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، کروم، نیکل، روی و سرب) در عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)

دوره 9، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 35-45

مهدی سالمی؛ اعظم السادات حسینی الهاشمی


157. بررسی اثر مکمل خوراکی زینک بر عملکرد بیضه در مدل شبیه سازی شده بی وزنی (مدل آزمایشگاهی سفرهای فضایی)

دوره 10، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 35-50

مدی سلیمانی دمابی؛ امیر خوشوقتی؛ امیر نظامی اصل


158. مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی روده کوچک در اردک مسکوئی (Cairina moschata)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 35-44

جلیل پورحاجی موتاب؛ سید رشید هاشمی


160. بررسی تاثیرکوآنزیم Q10 بر فعالیت های باروری، افسردگی و اضطراب در موش های نر

دوره 12، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 35-46

مریم شرفی چیه؛ رامین حاجی خانی؛ جلال صولتی؛ مریم خسروی


161. بررسی بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی ضایعات حاصل از نانوذره اکسید روی در بافت کبد موش صحرایی نژاد ویستار

دوره 8، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 37-47

سید محمد حسینی؛ امیرحسین مشرفی؛ رضا امانی؛ سید وحید رضوی مهر؛ محمدحسن آقاجانی خواه


165. بررسی و مقایسه میزان مهار ژن CERB با استفاده از دو siRNA اختصاصی آن در رده سلولی HeLa

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387

زهرا دیلمی خیابانی؛ مهدی بنان؛ علی محمد اصغریان؛ جلال قره سوران؛ غلامرضا جوادی؛ کیمیا کهریزی؛ حسین نجم آبادی


166. تأثیر عصاره الکلی دانه شوید (Anethum graveolens) بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

معصومه سلامت منش؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی


168. مطالعه مورفولوژیکی سوسمار Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 دراستان سمنان

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

ویدا حجتی؛ حاجی قلی کمی؛ افشین فقیری


169. بررسی تأثیر نفت خام بر آسیب سیتوژنتیک با استفاده از سنجش آزمون ریزهسته در نرم تن دوکفه ای Anodonta cygnea به عنوان بیواندیکاتور

دوره 2، شماره 2، زمستان 1388

صابر اسکندری؛ پرگل قوام مصطفوی؛ حسین مزدارانی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ محمدحسن شاه حسینی


173. وضعیت زادآوری یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه کشت و صنعت هفت تپه و میان آب در استان خوزستان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

رضا کریم پور؛ بهروز بهروزی راد؛ سید مهدی امینی نسب؛ سید مسعود حسینی موسوی


174. بررسی فیلوژنتیک پنج گونه از کپور ماهیان دریای خزر با استفاده ازتوالی یابی ژن سیتوکروم b میتوکندریایی

دوره 3، شماره 3، بهار 1390

مهتاب قریب خانی؛ محمد پورکاظمی؛ لیلا عزیززاده؛ فریبا فلاح باقری؛ مصطفی تاتینا


175. بررسی تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد، درصد بقاء و بلوغ زودرس Artemia franciscana در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1390

یاسمن خامه چین؛ رامین مناف فر؛ امیر توکمه چی؛ ویدا حجتی؛ امید ملکی بالاجو