اثر میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس50 هرتز روی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژنازوغلظت گلوکزخون موش نژادNMRI

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار،دکتری تخصصی زیست شناسی فیزیولوژی جانوری ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استاد،دکتری تخصصی زیست شناسی تکوینی جانوری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 استاد،دکتری تخصصی بیوفیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر میدان الکترو مغناطیسی یکنواخت با فرکانس 50 هرتز بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز وغلظت گلوکزسرم خون موشهای نر بالغ نژاد NMRIانجام گرفت .در این مطالعه با استفاده ازسیستم پیچه های سولونوئید میدانهای مغناطیسی یکنواختی ایجاد شد بدین منظور دو گروه تجربی (n=12)28 روز پیوسته و در هر روز 4 ساعت در معرض میدانهای مورد نظر قرار گرفتند. و نتایج با گروه شم (n=6)و کنترل(n=6) مقایسه گردید . نمونه گیری از خون بعد از 28 روزانجام شد. فعالیت آنزیمLDHدر سرم به وسیله اتوانالایزربیوشیمی مدل Prestige24iسنجش شد از طرفی غلظت گلوکز خون به وسیله دستگاه اتوآنالایزربیوشیمی HITACHIمدل717 انجام شد.فعالیت آنزیمLDHدر سرم برای گروههایی که در معرض فرکانس 50 هرتز و شدت 04/0 و 06/0 میلی تسلا قرار داشتند به طور معنی داریpandlt;0/05))بیشتر از گروه شم و کنترل بود .و غلظت گلوکز در گروهی که در معرض میدانهایی با شدت 0.04,0.06میلی تسلا قرار گرفتند به طور معنی داری (pandlt;0/01) کمتراز گروه shamو کنترل بود در این مطالعه میدان الکترو مغناطیسی با فرکانس 50 هرتزسبب افزایش فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژنازو کاهش غلظت گلوکز موش شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of electromagnetic field with 50HZ frequency on the lactatdehydrogenase and glucose concentration of NMRI mice

نویسندگان [English]

  • نفیسه پذیره 1
  • پریچهر یغمایی 2
  • کاظم پریور 3
  • داود دورانیان 4
چکیده [English]

Aims: increasing applications of electric and electromagnetic fields have caused some anxieties in human health. This research work has been done on the effects of 0.04 T and 0.06 T intensities with 50HZ frequency in lactatdehydrogenase and glucose concentration of adult NMRI mice. In this work solenoid coils to produce electromagnetic fields were used two experimented groups (n=12) were exosed to electromagnetic wave four hours a day for 28 days. The results of experimental groups were compared with sham groups (n=6) and controls (n=6). Electromagnetic investigation of transaminase showed significant increase of lactatdehydrogenase (pandlt;0.05) in 0.06,0.04 mT electromagnetic field compared with sham and control groups. The amount of glucose concentration decreased at the same field significantly ((pandlt;0.05)). Results of this research work showed electromagnetic field caused effect on the lactatdehydrogenase and glucose concentration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic fields
  • lactatdehydrogenase
  • glucose concentration
  • NMRI mice