تشخیص بیماری لکوز گاوی(BLV) در گاوهای شیری هلشتاین به کمک تست DNA

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده

بیماری لکوز گاوی که به وسیله ویروس لوسمی گاو، یک انکوویروس تیپ Cاگزوژن در خانواده رتروویریده ایجاد می شود، یکی از بیماریهای کشنده ویروسی است که می تواند گونه های مختلف جانوری را به صورت طبیعی یا تجربی آلوده می کند. جهت تشخیص این بیماری، تعداد 175 نمونه خون از گاوهای هلشتاین جمع آوری گردید.DNA ژنومی از100 میکرولیتر خون با روش (Boom R., et al (1989که توسط دکتر شیخایف (1995) تغییراتی در آن داده شده بود، استخراج شد. جهت تعیین کیفیت وکمیت DNAاستخراجی از روش مقایسه با DNAاستاندارد فاژ لامبدا استفاده گردید. تکثیر ناحیه پلی مورفیک ژن BLVبه طول 347 جفت باز با آغاز گرهای gag1و gag2صورت گرفت. برای مشاهدهء محصولات PCRاز ژل آگارز 4/1% با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید استفاده شد.از مجموع دامهای مورد بررسی 32 رأس (2/18%) آلوده به ویروس لکوز گاو بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Bovine Leukemia Virus (BLV) in Holstein Dairy Cattle by DNA Test

نویسندگان [English]

  • مهدی خسروی 1
  • محمدرضا نصیری 2
  • امیررضا پریزاده 3
چکیده [English]

Bovine Leukosis that is established by leukemia virus. an exogenous C-type oncovirus in the Retroviridae family, is one of the diseases that can infect various animal species naturally or experimentally. 175 blood samples were supplied form Holstein of dairy cattle. Genomic DNA was extracted from 100 andmu;l of blood samples according to Boom, R. et al. (1989) method that modified by Shaikhaev (1995). Gel monitoring and spectrophotometric methods were used for detection of DNA quantity and quality. In standard PCR reactions primers gag1 and gag2 amplified a 347 bp fragment from the polymorphic region of BLV gene. Products of amplification were recognized by electrophoresis on 1.4% agarose gel stained with ethidium bromide.32(18.2%) cattle were positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holstein
  • Bovine leukemia virus
  • DNA Test