بررسی و مقایسه میزان مهار ژن CERB با استفاده از دو siRNA اختصاصی آن در رده سلولی HeLa

نویسندگان

1 1- دانشجوی Ph.D سلولی مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استادیار، مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

4 عضو هیئت علمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات

6 دانشیار، مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

7 استاد، مرکز تحقیقات ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

پروتئین CREBیک فاکتور مهم پایین دست بسیاری از مسیرهای سیگنالی به شمار می رود. با داشتن siRNAکارآمد برای ژن CREBمی توان مسیر های سیگنالی بسیاری از داروها را در سلول های مختلف بررسی نمود. در این تحقیق میزان مهار بیان ژن CREBبا بکارگیری دو siRNA مختلف برای این ژن در سلول های HeLaمورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی میزان مهاری دو siRNACREB، سلول های HeLaبا روش Lipofection ترانسفکت شدند. استخراج RNAوسنتز cDNAصورت گرفته، بررسی اثر مهاری بیان ژن CREBبا استفاده از Relative Quantitative Real time PCRانجام گرفت طبق نتایج به دست آمده یکی از siRNAها اثر مهاری بالایی برروی بیان CREBدر سلول های HeLaنشان داد، و بیان ژن CREB، 5/64درصد در این سلول ها کاهش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق، siRNACREBبا کارایی بالا توانست اثر مهاری را در سلول های HeLaنشان دهد.با استفاده از siRNAکارآمدی که در این تحقیق جهت مهار ژن CREBطراحی و در سلول های HeLaاستفاده گردید، می توان از CREB siRNAدر سلول های دیگر جهت بررسی مسیر سیگنالی نیز استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the levels of CREB after siRNA mediated knockdown in K562 cells

نویسندگان [English]

  • زهرا دیلمی خیابانی 1
  • مهدی بنان 2
  • علی محمد اصغریان 3
  • جلال قره سوران 4
  • غلامرضا جوادی 5
  • کیمیا کهریزی 6
  • حسین نجم آبادی 7
چکیده [English]

Background: CREB is an important downstream protein for many signaling pathways. By having efficient siRNAs against CREB, it may be possible to assess the role of molecules involved in signaling pathways in different cell types. In this research the efficiency of CREB knockdown by 2 different siRNAs in HeLa cells has been studied. Materials and methods: HeLa cells were transfected by siRNAs using Lipofectamine 2000. RNA extraction and cDNA synthesis have been done. The efficiency of CREB knockdown has been assessed by quantitative relative real time PCR. According to our results only one of the siRNAs has a high level of inhibitory effect on CREB gene expression in HeLa cells. The expression of CREB by this siRNA was knocked-down by 64.4% in HeLa cells. Conclusion: By using efficient siRNA specifically for knocking down of CREB gene, we can apply this efficient siRNA in different cell types due to study of signaling pathway which CREB may be involved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein CREB
  • Sirna
  • HeLa cells