کشت وتکثیر سلولهای دندریتیک از پیش سازهای مغز استخوان موش Balb/c

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ایمونولوژی

2 کارشناس ارشد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 دانشیار ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

سلولهای دندریتیک با برداشت و پردازش آنتی ژن پاسخهای ایمنی را آغاز ، جهت دهی وکنترل می کنند ،این سلولها قابلیت ایجاد وهدایت انواع مختلفی از پاسخهای ایمنی (نوع 1 یا 2)را با توجه به عوامل وپیامهای محیطی دارند .هدف این مطالعه کشت ، تکثیر وبلوغ سلولهای دندریتیک از پیش سازهای مغز استخوان موش می باشد.برای این منظور سلولهای مغز استخوان را بعد از جداسازی در محیط کشت حاوی سایتوکاین قرار داده و بعد از کشت 5 روزه به منظور بلوغ، سلولها با لیپو پلی ساکارید دیواره باکتریهای گرم منفی )(LPSو توکسین وبا مواجه شدند.سلولها از نظر بروز مارکرهای سطحی وتولید سایتوکاین ارزیابی گردیدند.نتایج نشانداد که سلولهابالغ شده بودند.در بررسی سایتوکاین حضور LPSدر محیط کشت سلولها موجب تولید IL-12وحضور CTموجب تولید IL-10از سلولها شد. با انجام این مطالعه اثبات شد که با کشت 7 روزه سلولهای مغز استخوان موش می توان سلولهای دندریتیک کارآمدی را تولید کرد و بااضافه کردن ترکیباتی به محیط کشت سلولهای دندریتیک می توان سلولهایی را ایجاد کرد که پاسخ مناسب نوع 1 یا 2 راالقاء کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture and proliferation of dendritic cells from mouse bone marrow progenitors

نویسندگان [English]

  • سمانه عرب 1
  • معصومه معتمدی 2
  • جمشید حاجتی 3
چکیده [English]

Dendritic cells (DCs) are the most potent antigen-presenting cells that induce and control the immune responses. These cells have the capacity of stimulation different types immune response (type 1 or 2) in exposure to peripheral signals. The aim of this study was DCs culture, proliferation and maturation from mouse bone marrow progenitors. Bone-marrow derived DCs (BMDCs) were cultured in the presence of GM-CSF and IL-4. After 5 days, LPS and cholera toxin were added to the culture for another 2 days. Expression of surface molecules and cytokine production in BMDC culture evaluated. The result shown that LPS stimulated DCs were matured. Exposure with CT induce IL-10 and with LPS induce IL-12 production by DCs. These fundings indicate that 7 days culture of mouce bone marrow progenitors can produce professional dendritic cells and with added different components in DCs culture induce appropriate type 1 or 2 of immune responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone marrow
  • Cell Culture
  • Proliferation
  • maturation
  • dendritic cells