بررسی اثرتزریق داخل صفاقی کلونیدین برعلائم قطع مصرف مرفین در موش های صحرائی نر وابسته به مرفین

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، گروه زیست شناسی

2 دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

3 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، دانشکدة پزشکی گروه فیزیولوژی

چکیده

سیستم آدرنرژیک اهمیت زیادی در ایجاد وابستگی و همچنین در بروز علائم ترک دارد. کلونیدین میتواند بعضی از علائم ترک در حیوانات وابسته به مرفین را تحت تاثیر قرار دهد اما در باره این مورد که کدام علائم بیشتر تحت اثر قرار میگیرند، گزارشهای متناقضی وجود دارد. در تحقیق حاضر اثر تزریق کلونیدین به عنوان آگونیست گیرنده های آلفا دو بر ایجاد علائم ترک مورد بررسی قرار گرفته است. حیوانات به چهارگروه تقسیم شدند: گروه کنترل و سه گروه آزمایشی که به ترتیبmg/kg0.02،0.2mg/kg و 2mg/kgکلونیدین دریافت کردند. برای ایجاد وابستگی از مرفین و برای ایجاد علائم ترک از نالوکسان استفاده شد. علائم قطع مصرف به مدت نیم ساعت مورد بررسی قرارگرفتند.تنایج نشان داد که در حیوانات معتاد، تزریق داخل صفاقی کلونیدین باعث کاهش معنی داری درعلایم لرز بدن در دوز 0.02mg/kgبا (Pandle;0.02)، دردوز 0.2mg/kgبا (Pandle;0.04) و در دوز 2mg/kgبا (Pandle;0.002)، دفعات دفع در مقادیر 0.02mg/kgبا ( (Pandle;0.015، 0.2mg/kgبا (Pandle; 0.039) و2mg/kgبا (Pandle;0.015) ، جویدن درمقادیر 0.02mg/kgبا (Pandle; 0.0001)، 0.2mg/kgبا Pandle;0.001)) و 2mg/kgبا (Pandle;0.001)، تکان شدید بدن در دوز0.02mg/kg با (Pandle; 0.026) ودوز 0.2mg/kgبا ( Pandle;0.011) و دوز 2mg/kgبا ( Pandle;0.034) ، دندان قروچه در دوز 0.02mg/kgبا

Pandle;0.02))، در دوز 0.2mg/kgبا ( Pandle;0.01) و دوز 2mg/kgبا (Pandle;0.02) گردید. این دارو در دوز 2mg/kgتعداد روی دو پا ایستادن(0.02andge;P) و تعداد پرش (Pandle;0.005) را افزایش داد. کلونیدین در سه دوز نتوانست اثر معنی داری بر روی تعداد انزال، تعداد لرز پاهای جلوئی و رفتار تیمار کردن، ایجاد کند. نتایج بدست آمده مشخص کرد که کلونیدین اثر کاهنده بر تمام علائم نداشته و در دوز بالا بعضی علائم را افزایش میدهد که احتمالا می توان به اثر این دارو بر گیرنده های آلفا یک و یا ایمیدازولینی نسبت داد.احتمال میرود اثر کاهشی کلونیدین بر علایم ترک، به علت کاهش رهایی نورآدرنالین و یا افزایش رهایی اوپیوئیدهای درون زا و یا کاهش فعالیت الکتریکی هسته های مغزی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clonidine injection (i.p.) affect withdrawal syndrome in morphine dependent male rats.

نویسندگان [English]

  • حسین محمدپورکارگر 1
  • مهناز کسمتی 2
  • هادی فتحی مقدم 3
چکیده [English]

Adrenergic neurotransmission plays important role in opiate withdrawal. In this study the effect of alpha-2 agonist (clonidine) on opiate withdrawal were studied because there are opposite reports about its actions. Animals divided to 4 groups: Control and three groups that they received clonidine in three doses (0.02 mg /kg, 0.2 mg/kg and 2 mg/kg). Animals were addicted by injection of morphine and withdrawal syndrome was induced with injection of 20mg/kg (i.p.) naloxone. Withdrawal signs were evaluated for 30 min.Clonidine had not affected grooming, paw tremor and ejaculation and other sign such as body tremor in doses. 0.02 mg/kg (Pandle;0.02), 0.2 mg/kg )Pandle;0.04(and 2 mg/kg) Pandle;0.002), defecating in doses 0.02 mg/kg (Pandle;0.015), 0.2 mg/kg) Pandle;0.039(and 2 mg/kg )Pandle;0.015), chewing in doses 0.02 mg/kg (Pandle;0.0001), 0.2 mg/kg )Pandle;0.001(and 2 mg/kg)Pandle;0.001), teeth chattering in doses 0.0 2mg/kg (Pandle;0.02), 0.2 mg/kg)Pandle;0.01(and 2 mg/kgPandle;0.02) and wet dog shakes in doses. 0.02 mg/kg (Pandle;0.026), 0.2 mg/kg )Pandle;0.011(and 2 mg/kg)Pandle;0.034) decreased significantly. This drug increased standing on feet (Pandle;0.02(and jumping (Pandle;0.005) in 2 mg/kg dose. It seems that clonidine decreased signs by induce endogenous opiate release or affects alpha-2 receptors and inhibit noradrenalin release Enhancement of signs may be related to clonidine action on the other receptors such as andalpha;1-adrenoceptors or imidazoline receptors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Withdrawal Syndrome
  • intraperitoneal injection
  • Morphine
  • Clonidine