بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکلی دانه رازیانه (mill (Foeniculum vulgareبرهورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش رت نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیولوژی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

همواره افزایش جمعیّت یکی از مشکلات اصلی جوامع به شمار می رود و کنترل جمعیّت با داروهای شیمیایی یکی از نگرانی های بشر است.عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها، انسان را به سوی استفاده از داروهای گیاهی کشانده است.گیاه رازیانه یکی از این موارد می باشد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عصاره الکلی دانه آن بر تغییرات هورمونهای گنادوتروپین پرداخته است.در این مطالعه، ازموش رت نر بالغ نژاد ویستار،3-2 ماهه(با وزن تقریبی10andplusmn;190گرم)استفاده گردیده است. حیوانات به 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. چهار گروه تجربی به مدت 15 روز به ترتیب دوزهایmg/kg280 ،35،70،140 (میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن) از عصاره الکلی دانه رازیانه دریافت کردند.در همین مدّت گروه کنترل سرم فیزیولوژی را به صورت درون صفاقی(IP) دریافت کردند.در طی آزمایش تعداد دو بار شامل روزهای 7و 15 از حیوانات جهت سنجش هورمونی خونگیری به عمل آمد و میزان هورمون های تستوسترون، FSH،LHمورد سنجش قرار گرفت.با توجه به نتایج، میزان هورمون تستوسترون، FSH،LHگروههای تیمار در هفته اوّل، نسبت به گروه کنترل در هفته اوّل اختلاف معنی دار داشته و از دوز35به mg/kg280روند کاهشی دارد.علاوه برآن، میزان این هورمون ها،در هفته دوّم گروههای تیمار نسبت به گروه کنترل در همان مدّت تفاوت معنی دار همراه باروندی کاهشی را نشان می دهد.کاهش چشمگیر درمیزان اسپرم ها، در نتیجه کم شدن وزن اپیدیدیم و میزان هورمون ها نشانگر تاثیر دانه گیاه رازیانه در کاهش فعالیّت های تولید مثلی جنسی نر است.ارزان بودن و داشتن طعم مناسب جز محاسن این گیاه می باشد.شایان ذکر است به منظور تعیین دوزی که در آن ایجاد اسپرم به طور کامل متوقّف شود و بررسی عوارض جانبی آن، تحقیقات بیشتر ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of intraperitoneal injection of alcoholic extract Foeniculum vulgare seed on gonadotropic and testosterone hormones in male wistar rats

نویسندگان [English]

  • سیده فهیمه میرسید 1
  • عبدالحسین شیروی 2
  • میترا حیدری نصرآبادی 3
چکیده [English]

Always population increase is assumed one the main problems of societies and population control with chemical drugs is one of the most human concern.Side effects of use this drugs drives human to use of vegetable drugs. Foeniculum vulgare is one of them witch this current study addressed to survey the effect of its seed alcoholic extract on gonadotropin hormones changes. In this study is used the male rat of wistar race 2-3 month aged (with the approximated weight of 190andplusmn;10 gr). Animal was classified to four experimental group and one control groups. Four experimental group for 15 days was received the doses of 35,70,140,280 mg/kg of fennel seed alcoholic extract. At this time was inject the physiology serum to control group intraperitonealy(IP). During experimental take place blood sampling from animals in 7 and 15 to asses the hormone and the testosterone hormone such as LH, FSH was evaluated with considering to results the level of LH, FSH in case group in first week has significant difference to control group at sometime and decreasing trend in dose of 35 to 280 mg/kg. Furthermore the levels of these hormones in second week at case groups show the significant difference with decreasing trend. This is Warthy to say that the level of testosterone hormone has significant difference only between first and second week.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcoholic extract Feenel
  • Rat
  • Testis
  • Testosterone
  • LH
  • FSH