اثر تزریق درون هیپوکامپی سیستم کانابینوئیدی بر حافظه موش های صحرایی پیش تیمار شده با مورفین

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در این پژوهش آثار تزریق دو طرفه آگونیست ها و آنتاگونیست های کانابینوئیدی در هیپوکامپ پشتی (CA1) بر حافظه موش های صحرایی پیش تیمارشده با مورفین بررسی شد. روش: روش اجتنابی مهاری (غیر فعال) با مدل Step-throughبرای بررسی حافظه در موش های صحرایی نژاد ویستار بکار گرفته شد و حافظه حیوان 24 ساعت بعد از آموزش مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تزریق درون مغزی آگونیست گیرنده های کانابینوئیدی WIN55, 212-2 (g/rat5/0 ، 25/0 ) و آنتاگونیست اختصاصی CB1،AM251(ng/rat100، 50 ، 25 ) به موش های صحرایی به تخریب حافظه حیوانات در روز آزمون منجر شد. تزریق درون مغزی AM251، 2 دقیقه قبل از تزریق درون مغزی WIN55, 212-2 (andmicro;g/rat5/0 ) تخریب حافظه ناشی از WIN55, 212-2 (andmicro;g/rat 5/0 )را از بین برد. اثر تخریبی WIN55, 212-2 (andmicro;g/rat 5/0) بر روی حافظه بدنبال تزریق سه روزه مقدار های مختلف مورفین( mg/kg, S.C10 ، 5 ، 5/2)، پنج روز قبل از تزریقWIM55, 212-2 کاملا از بین رفت.سیستم کانابینوئیدی در هیپوکامپ پشتی سبب فراموشی شده و تزریق سه روزه مورفین ممکن است منجر به حساسیت رفتاری شده و از این طریق فراموشی ناشی از داروهای کانابینوئیدی را مهار نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cannabinoidergic drugs in the dorsal hippocampus of morphine sensitized rats in the memory formation.

نویسندگان [English]

  • مجید نوائیان 1
  • بهاره پاکپور 2
  • محمدرضا زرین دست 3
  • شهربانو عریان 4
چکیده [English]

In present study, the effects of intra-dorsal hippocampal (intra-CA1) injection of cannabinoid receptor agents on memory formation have been investigated in 3-days morphine-treated rats. Method: Passive avoidance task of memory has been used to examine for retrieval of memory formation, 24 h after training. morphine was injected subcutaneously (S.C.), once daily for 3-days followed by 5 days free of the morphine before training. Results: Post-training intraandndash;CA1 administration of cannabinoid receptor agonist, WIN55, 212-2 (0.25 and 0.5 andmicro;g/rat) and CB1 receptor antagonist, AM251 (25 and 50 ng/rat, intraandndash;CA1) decreased memory retrieval. Administration of AM251 (25, 50 and 100 ng/rat, intra andndash; CA1), 2 min before injection of effective dose of WIN55, 212-2 (0.5 andmicro;g/rat) decreased the response induced by WIN55, 212-2. Repeated administration of different doses of morphine (2.5, 5 and 10 mg /kg) for 3-days incraesed memory retrieval. However, repeated administration of different doses of morphine (2.5, 5 and 10 mg /kg) for 3-days reversed amnesia induced by WIN55, 212-2. Conclusion: The results suggest that cannabinoidergic and opioidegic system have a close interaction on memory retrieval and WIN55,212-2 influence on memory formation and subchronic morphine pre-treatment may restore memory through a possible opioidergic receptor sensitization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cannabinoids
  • Morphine
  • dorsal hippocampus
  • sensitization
  • passive avoidance learning