تأثیر عصاره الکلی دانه شوید (Anethum graveolens) بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم جانوری گرایش تکوین

2 استادیارزیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استادیارزیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

افزایش سریع و بی رویه جمعیت در جهان و مشکلات ناشی از آن، یکی از مشکلات اساسی قرن حاضر است. لذا مطالعه بر روی گیاهان دارویی که بتوانند در کاهش باروری مؤثر باشند، دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق تأثیر احتمالی عصاره دانه شوید بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفته است.حیوانات مورد استفاده در این ازمایش،24 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار بود که در قالب سه گروه 8 تایی شامل دو گروه تجربی و یک گروه کنترل دسته بندی شدند. به گروه های تجربی روزانه میزان mg/Rat50 و 100عصاره الکلی دانه شوید به صورت درون صفاقی طی مدت 15 روز تزریق گردید. در همین مدت گروه کنترل سرم فیزیولوژیک دریافت نمودند. در روز شانزدهم حیوانات تشریح شده و اندام های بیضه، اپیدیدیم و دفران آنها به دقت خارج گردیدند و به منظور بررسی اثرات احتمالی عصاره الکلی دانه شوید، مورد مطالعات مورفومتریک قرار گرفتند. سپس مقاطع بافتی از بیضه جهت مطالعات هیستولوژیک آماده گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون آماری ANOVAو تست Tukey در سطح معنی داری 0.05 pبررسی گردیدند . تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد وزن و حجم بیضه ها در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشته است. هیچگونه اختلاف معنی داری در وزن اپیدیدیم و کانال دفران بین گروه های تجربی و کنترل مشاهده نگردید. قطر لوله های اسپرم ساز در گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنی داری می باشد. تعداد اسپرماتوگونی ها و اسپرماتوسیت های اولیه نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشته است. تعداد اسپرم ها و اسپرماتید ها فقط در دوز mg/rat100 نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری یافته است. با توجه به نتایج حاصل، به نظر می رسد که عصاره الکلی دانه شوید با اثر بر روی بافت بیضه می تواند زنجیره ی اسپرماتوژنز را دچار اختلال کرده و سبب کاهش تولید اسپرم گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of (Anethum graveolens) seed alcoholic extract on spermatogenesis in male wistar rats

نویسندگان [English]

  • معصومه سلامت منش 1
  • عبدالحسین شیروی 2
  • میترا حیدری نصرآبادی 3
چکیده [English]

Anethum graveolens(Dill) is a member of the Apiaceae family. As a folk remedy, dill seeds have been used to increase motherandrsquo;s milk production. While high doses of dill has been mentioned to weaken sexual and decreases spermatogenesis in males.

In this study the effects of Anethum graveolens seeds alcoholic extracts on the reproductive system of adult male rats, was investigated.

24 Wistar rats, weighting 210-230 gr, divided into 3 groups of control, experimental 1 and experimental 2. Experimental groups were injected with 50 mg/rat and 100 mg/rat of alcoholic extracts of dill seeds for 16 days. The control group received normal saline for the same period. At the 16th day the reproductive organs were separated and weighted. Histological changes was studied in testes among experimental and control groups. The results were evaluated by using one way Anova and Tukey test.

The results indicated significant decrease of weight and volume of testis. Histological studies showed significant effects such as decreased number of spermatogonium, spermatocyte and spermatid. Sperm number was decreased in group that received 50 mg/rat of A.g seed alcoholic extract. Seminiferous tubule diameter was decreased in experimental groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anethum graveolens
  • dill seed
  • Testis
  • Spermatogenesis
  • Rat
  • Alcoholic extract