شناسایی گونه های خرچنگ پهن سمی متعلق به خانواده (Xanthidae) سواحل جزر ومدی شرق استان هرمزگان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

به منظور شناسایی و تکمیل اطلاعات تنوع گونه های بی مهره نواحی جزر ومدی استان هرمزگان و شناسایی برخی از آفات استخر های پرورش میگو و صدفهای مروارید ساز و اهمیت اکولوژیک خرچنگ ها در استان هرمزگان تنوع گونه های خانواده خرچنگ های Xanthidaeاز زیر راسته Brachyuraمورد بررسی قرار گرفت.نمونه برداری فصلی و با استفاده از طعمه گذاری و تور دستی در سه ایستگاه با ساختار صخره ای و گلی و در محل ایستگاه های پرورش میگو انجام شد.داده های مربوط به فراوانی گونه ها با استفاده از برنا مه کا مپیوتری Excel تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه 43 نمونه خرچنگ شامل 3 گونه و یک جنس با ا ستفاده از کلیدهای شناسایی معتبر و بر اساس ویژگی های ظاهری بدن مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of poisonous broad crabs (Xanthidae family) at intertidal coasts of eastern Hormozgan province.

نویسندگان [English]

  • شهرام شریف زاده 1
  • هومن شجیعی 2
چکیده [English]

For identify and completion of information about invertebrates species variety of Hormozgan province at intertidal zones and also parasite recognition of oyster and shrimp culture ponds and for ecological importance of crabs in Hormozgan province , species variety of Xanthidae family in suborder Brachyura have been studied. In this research , seasonal sampling via bait putting and hand net in three station with rocky and muddy structures in shrimp culture stations have been performed. The data in relation with species abundance have been analyzed by Excel program. In this study 43 samples of crabs including one genus and three species have been identified by valid identification keys on the basis of morphological characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormozgan province
  • Intertidal coasts
  • culture ponds
  • Poisonous crabs
  • Xanthidae