چرخه اووژنز در مار آبی Natrix natrix در استان مازندران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری

2 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مار آبی Natrix natrixاز مارهای غیرسمی متعلق به خانواده کلوبریده می باشد که در استان های شمالی کشور یافت می شود.تحقیق حاضر در سال 1386 به منظور بررسی چرخه اووژنز در این مار در استان مازندران انجام شد. زمان نمونه برداری از پانزده فروردین تا اواخر شهریور ماه بود و هفتادوشش مار آبی از ایستگاه های مرداب پرورش ماهی آبندانسر، جنگل زارع، شالیزارهای اطراف ساری و رودخانه تجن با دست و تور جمع آوری شد.تخمدان از نمونه ها استخراج گردید و مورد مطالعه مراحل اووژنز قرار گرفت.میانگین طول بدن مار ها 59/694 میلی متر بود. نتایج نشان می دهد شروع اووژنز در اواسط خرداد و خاتمه آن در اواسط مرداد بوده است. میانگین وزن و حجم تخم ها به ترتیب 816/5 گرم و87/29031میلی مترمکعب است. نتایج بررسی تخمدان ها نشان می دهد میانگین تعداد تخمک ها در تخمدان راست و چپ به ترتیب یازده و نه بود. میانگین تعداد و حجم تخمک های رشد کرده در تخمدان راست و چپ به ترتیب 12/4 عدد و 08/6654 میلی متر مکعب و 87/3 عدد و 84/7221 میلی مترمکعب بود. میانگین وزن تخمک ها در تخمدان راست و چپ به ترتیب 71/1 و 94/1 گرم بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of oogenesis cycle of Grass Snake(Natrix natrix) in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • افشین فقیری 1
  • عبدالحسین شیروی 2
  • حاجی قلی کمی 3
چکیده [English]

The grass snake (Natrix natrix) is one of non venomous snakes of Colubridae family is founded in northern provinces of Iran. This research was conducted in order to study the reproductive cycle of grass snake (Natrix natrix) in Mazandaran province during year of 2007.Sampling period was April to middle of November and 76 grass snake were gathered by hand and net from the Abandansar fish raising lake station, Zare forest Rice farms of Sari suburb and Tajan river. In order to study the oogenesis stages oviducts were extracted from the samples and probed by histological studies. The mean of female length was 694.59 mm. Results indicated that oogenesis commencement were in early June and ended in early August. The mean of eggandrsquo;s weight and volume was 5.816g and 29031.87mmandsup3; respectively. The results of studies on ovary show that the means of right and left ovum number in ovary were 11 and 9 respectively. The mean of number and volume of grown ovums was 4.12 and 6654.08mmandsup3; for right ovary and 3.87 and 7221.84 mmandsup3; for left one. The ovums weight mean of right and left ovary was 1.71 and 1.94g respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grass snake
  • Mazandaran Province
  • Natrix natrix
  • Oogenesis
  • Ovary