اثر عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده بر رشد و نمو جفت در موش صحرایی حامله نژاد ویستار

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست شناسی علوم جانوری گرایش تکوینی

2 استادیارزیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

3 استادیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده

در این تحقیق اثرات ناهنجاری زای عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده روی رشد و نمو جفت در روز 4 و 6 بارداری در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است.30 سر موش ماده رت به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند گروه کنترل، گروه تجربی 1و2 که هر یک در روز های 4و6 بارداری دوزهای 8 و10 گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان از عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده را دریافت می کردند و گروه تجربی 3 که در روز 6 بارداری دوز 12 گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان از عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده را دریافت کردند. تمام جفت ها از رحم در روز 15 بارداری خارج گردیدند و از نظر ریخت شناختی و بافت شناختی بررسی شدند.تجزیه و تحلیل به دست آمده نشان داد که تزریق داخل صفاقی عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده در روزهای 4و6 بارداری به موش حامله باعث کاهش معنی دار قطر، وزن و حجم جفت های گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل گردیده است. همچنین بررسی های ریخت شناختی نشان داد که هاله خون در درصدی از جفت های گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل وجود داشته است. به علاوه بررسی های بافتی جفت های گروه های تجربی، افزایش معنی دار تعداد سلول های هوف بوئر را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد. عصاره الکلی میوه عروسک پشت پرده به واسطه جلوگیری از تقسیم و تمایز سلولی و کاهش عملکرد بعضی از آنزیم ها و هورمون ها احتمالا می تواند بر رشد کمی جفت ها و تمایز بعضی از سلول ها تاثیر منفی داشته باشد. با توجه به اثرات فیزیولوژیک گزارش شده برای فیزالین ها از جمله فیزالینFاحتمال می رود بخشی از اثرات تراتوژنیک عصاره الکلی مربوط به این فیزالین ها باشد ولی برای نتیجه گیری قطعی و نهایی نیاز به تحقیقات کمی و کیفی بیشتری در این مورد می باشد. بنابراین به زنان باردار توصیه می شود تا تکمیل شدن تحقیقات در مورد این گیاه دارویی در زمان بارداری از این گیاه استفاده ننمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of (Physalis alkekengi) fruit’s alcoholic extract on development of placentas in pregnant wistar rats

نویسندگان [English]

  • مهناز نسیمی 1
  • میترا حیدری نصرآبادی 2
  • عبدالحسین شیروی 3
چکیده [English]

In the present study, the teratogenic effects of Physalis alkekengi on the development of placentas at 4th and 6th days of pregnancy had been studied.

Material and Methods: Thirty female rats as random divided to 6 groups including control, experimental 1 and experimental 2 groups that each one at the 4th and 6th day of pregnancy received doses 8g/kg body weight and 10g/kg body weight and experimental 3 group that at 6th day pregnancy received dose 12g/kg of Physalis alkekengi fruitandrsquo;s alcoholic extract. All placentas removed from uterus at the 15th day of pregnancy to study according to morphologic and histologic. The present data showed that Physalis alkekengi fruitandrsquo;s alcoholic extract injection intraperitoneal at the 4th and 6th days of pregnant rat caused significant reduction of placentas diameter and weight and volume in experimental groups in comparison with control group and reduction of diameter and weight and volume in experimental 2 group in comparison with control group. Also morphologic studies showed that had been blood corona at the percent out of placentas experimental groups in comparison with control group. In addition tissue Studies showed the significant increase of the hofbauer cells number at placentas experimental groups in comparison with control.Physalis alkekengifruitandrsquo;s alcoholic extract through suppression of cell division and differentiation and function reduction of some of enzymes and hormones, probably can have negative effects on placentas deficiency development and cell differentiation of some cells. According to reported physiological effects of physalins such as physalin F, alcoholic extract teratogenic effects might be related to physalin F. But it is essential to have more quantitative and qualitative researches in order to have conclusive result. Thus it is recommended to pregnant womenfolk than up to researches completion about this medicinal plant have not used this plant in pregnancy period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcoholic extract
  • placenta
  • hofbauer cells
  • pregnancy
  • physalis alkekengi
  • Rat
  • Teratogenic